top of page

Академична

биография

1999 г.- 2003 г. - ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград, Правно исторически факултет, Бакалавър специалност Психология, диплома  ЮЗУ – 2003, № 003435, регистрационен  № 505186 / 2003 г.

• Основни предмети/застъпени професионални умения-Експериментална психология, клинична психология, консултативна психология,когнитивна психология, диференциална психология, организационна психология, психологически измервания, трудова психология, психопатология, статистически методи в психологията, психология на  личността, социална психология, психология на общуването, невропсихология,  юридическа психология, и  др. 

 

2005 г. - 2008 г. - ПУ”Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, Педагогически факултет, Магистър по консултативна психология, диплома ПУ – 2008, № 027332, регистрационен №КП–85 от 03 ноември 2008 г.

• Основни предмети/застъпени професионални умения - Социална компетентност, основи на консултирането, теории за личността, психотренинг – решаване на конфликти и мотивационно обучение, просоциално поведение, консултиране при зависимости и др.

 

2009 г.  - 2012 г.  - ПУ”Паисий Хилендарски” гр. Пловдив, Педагогически факултет, Специалност Клинична психология, приложение към свидетелство за професионална квалификация  № КлП- 97/15.11.2017 г.

• Основни предмети/застъпени професионални умения - Психопатология, клинична психология, вербална и невербална комуникация, поведенчески разстройства, психотерапевтични интервенции, екзестенциална психология, когнитивна терапия, логотерапия, фамилна терапия, кризисни интервенции и др.

bottom of page