top of page

Чувството за вина загражда в кръга на миналото


Родено от подсъзнанието, от вътрешните бесове, от натъпканите из дъното на душата купища малки, лепкави самообвинения - чувството за вина може да се загнезди в стомаха като тухла, която ни пречи със своята непонятна тежест. Без никой да я кани, вината се настанява у нас и започва да създава болезнени комплекси, да издига илюзорни защити срещу света, към който принадлежим. Сякаш се събуждаме сутрин и мозъкът ни някак не е свързан правилно.

Това, което може да спре разрастването на унижощителната мисъл за вината, е споделянето. Ако ви обземат пристъпи на виновност или отговорност за нещо, сторено от вас – разкажете го на глас, запишете го на лист, изкарайте жилото навън. Несподеленото загражда в кръга на миналото, от който не можем да излезнем. Споделеното хвърля мостове напред към настоящето, което непрекъснато ни дава шанса да се самоусъвършенстваме чрез изборите си.

#ПетяСтойчева #психология #клиниченпсихолог #чувствозавина #самообвинения #подсъзнание #комплекси #споделяне #несподелено #минало #настояще #самоусъвършенстване #избори

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page